مهندس ناظر

متن : 

خواندن مطالب این بخش به تمامی مهندسینِ ناظر اعم از حقیقی و حقوقی توصیه می شود.

چرا که با استفاده از این مطالب می توانند با تسلط و اطمینان و در کمال آرامش از عهدۀ انجام این حرفۀ پر مسئولیت برآیند.

برچسب : 

اخبار صنفی

متن : 

در این قسمت اخبار و اطلاعات مهمِ حوزۀ نظام مهندسی و ساخت و ساز شهری

به همراه تجزیه و تحلیلهای مربوطه ارائه و در اختیار همکاران قرار می گیرد. 

 

برچسب : 

حوادث ساختمانی

متن : 

در این بخش پرونده های حوادث ساختمانی از دیدگاه نکات حقوقی و حرفه ای برای کلیه مهندسین فعال در حرفه تشریح می شود.

در این مطالب نکات آموزنده و بسیار باارزشی برای مهندسین طراح، ناظر و مجری وجود دارد.

 

بیمه مسئولیت

متن : 

 بیمه های مسئولیت بخشی بسیار مهم و متأسفانه مغفول در حرفۀ مهندسی ست.

با خواندن مطالبِ این بخش اطلاعات کاربردی و مفیدی در مورد انواع بیمۀ مسئولیت،

و چگونگی تهیه بهترین بیمه نامه های مسئولیت خواهید آموخت.

 

اعضای حقوقی

متن : 

اعضای حقوقی، همان شرکتهای عضو نظام مهندسی هستند.

از جمله مسائل مهم این شرکتها نحوۀ همکاری با اعضای حقیقی و قراردادهای پروانه اشتغال است.

در این بخش مسائل قراردادهای پروانه اشتغال و سایر نکاتِ قابل استفاده برای اعضای حقوقی نظام مهندسی بیان شده است. 

برچسب : 

اطلاعات کاربردی

متن : 

این بخش شامل موضوعات متنوع و کاربردی حرفه مهندسی می شود که در منابع رسمی سخنی از آنها نرفته است یا اگر باشد،

واضح بیان نشده اند.با خواندن مطالب این بخش از تجربیات ارزندۀ مهندسین کارآزموده بهره مند خواهید شد.